logo
logo
Og┼éoszenia » Ochrony ┼Ťrodowiska » Decyzje ┼Ťrodowiskowe
DECYZJA Nr 1/2014

OI.604.1.2016 z dnia 2 listopada 2016 r.

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Post─Öpowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 z pó┼║n. zm.) oraz z art. 7 ust. 1, pkt. 2, ust. 6, art. 8 ust. 1, ust. 2a, i art. 9 ust. 1, ust. 1a, ust. 1 b, art., 9 o ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4 ustawy z dnia 13 wrze┼Ťnia 1996 roku o utrzymaniu czysto┼Ťci i porz─ůdku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2016 roku, poz. 250), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.10.2016 r. (data wp┼éywu: 27.10.2016 r.) - Miejskiego Przedsi─Öbiorstwa Gospodarki Komunalnej „EMPEGIEK” SP. z o.o., ul. Szpitalna 15, 88-200 Radziejów, o uzyskanie zezwolenia        w zakresie opró┼╝niania zbiorników bezodp┼éywowych i transport nieczysto┼Ťci ciek┼éych z terenu Gminy Radziejów,


orzekam;


o udzieleniu - Miejskiemu Przedsi─Öbiorstwu Gospodarki Komunalnej „EMPEGIEK” SP. z o.o., ul. Szpitalna 15, 88-200 Radziejów, zezwolenia na opró┼╝nianie zbiorników bezodp┼éywowych i transport nieczysto┼Ťci ciek┼éych z terenu Gminy Radziejów, do punktu zlewnego na miejskiej oczyszczalni ┼Ťcieków w m. Broniewek, które jest operatorem w/w oczyszczalni ┼Ťcieków. 1. Ustalam przedmiot i obszar dzia┼éalno┼Ťci obj─Ötej przedmiotowym zezwoleniem.
  Obszarem prowadzenia dzia┼éalno┼Ťci w zakresie opró┼╝niania zbiorników bezodp┼éywowych i transportu nieczysto┼Ťci ciek┼éych do miejskiej oczyszczalni ┼Ťcieków w m. Broniewek jest teren Gminy Radziejów.

 2. Przedmiot dzia┼éalno┼Ťci obj─Ötej zezwoleniem obejmuje odbiór nieczysto┼Ťci ciek┼éych ze zbiorników bezodp┼éywowych i ich transport z terenu Gminy Radziejów do punktów zlewnych: do punktu zlewnego na miejskiej oczyszczalni ┼Ťcieków w m., Broniewek.

 3. Terminem podj─Öcia dzia┼éalno┼Ťci jest data uprawomocnienia si─Ö niniejszej decyzji.

 4. Ustalam sposób prowadzenia dzia┼éalno┼Ťci oraz niezb─Ödne zabiegi z zakresu ochrony ┼Ťrodowiska i ochrony sanitarnej w nast─Öpuj─ůcy sposób:

  1. opró┼╝nianie zbiorników bezodp┼éywowych i transport nieczysto┼Ťci ciek┼éych b─Ödzie prowadzony w sposób nie zagra┼╝aj─ůcy ┼Ťrodowisku naturalnemu oraz zdrowiu i ┼╝yciu ludzi oraz z poszanowaniem interesów osób trzecich;

  2. pozostawianie miejsc opró┼╝niania w/w zbiorników bezodp┼éywowych (terenów przyleg┼éych) w nale┼╝ytym stanie sanitarnym.

  3. us┼éugi w zakresie opró┼╝niania w/w zbiorników bezodp┼éywowych i transportu nieczysto┼Ťci ciek┼éych z terenu Gminy Radziejów, b─Öd─ů prowadzone tylko sprawnymi technicznie ni┼╝ej opisanymi pojazdami:

   1. samochody ci─Ö┼╝arowe o przeznaczeniu asenizacyjnym wykonuj─ůce us┼éugi spe┼éniaj─ů wymagania techniczne okre┼Ťlone w Rozporz─ůdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymaga┼ä dla pojazdów asenizacyjnych (tekst jedn. Dz.U.Nr 193, poz. 1617),  4. ┼Ťrodki transportu zostan─ů oznakowane w sposób umo┼╝liwiaj─ůcy identyfikacj─Ö firmy ┼Ťwiadcz─ůcej us┼éugi wraz z nr telefonu;

  5. odebrane nieczysto┼Ťci p┼éynne ze z w/w zbiorników bezodp┼éywowych usytuowanych na terenie Gminy Radziejów, b─Öd─ů dostarczane do punktu zlewnego na miejskiej oczyszczalni ┼Ťcieków w m. Broniewek – gmina Radziejów,

  6. dzia┼éalno┼Ť─ç wykonywana w ramach odbierania nieczysto┼Ťci ciek┼éych odbieranych z terenu Gminy Radziejów, prowadzona b─Ödzie z poszanowaniem obowi─ůzuj─ůcych przepisów w zakresie gospodarowania odpadami oraz zgodnie z zasadami okre┼Ťlonymi w Regulaminie utrzymania czysto┼Ťci i porz─ůdku na terenie Gminy   Radziejów.

  7. Zobowi─ůzuj─Ö Wnioskodawc─Ö prowadz─ůcego us┼éugi w zakresie odbioru nieczysto┼Ťci p┼éynnych i ich transportu z w/w zbiorników do:

   1. zgodnie z Rozporz─ůdzeniem Ministra ┼Ürodowiska z dnia 15 maja 2012 roku (Dz. U. z 2012 roku, poz. 630) sporz─ůdzania i dostarczania Wójtowi Gminy Radziejów kwartalnych sprawozda┼ä;

   2. sprawozdanie, nale┼╝y przekazywa─ç Wójtowi Gminy Radziejów w terminie do ko┼äca miesi─ůca nast─Öpuj─ůcego po up┼éywie kwarta┼éu, wzór sprawozdania kwartalnego zosta┼é okre┼Ťlony w wy┼╝ej powo┼éanym Rozporz─ůdzeniu.  8. Ustalam termin wa┼╝no┼Ťci zezwolenia, o którym mowa w pkt. 1 niniejszej decyzji - do dnia 2 listopada 2026 roku (10 lat).

  9. W przypadku nie wype┼éniania warunków okre┼Ťlonych w punkcie 4, zezwolenie mo┼╝e by─ç cofni─Öte bez odszkodowania, w trybie art. 9 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czysto┼Ťci i porz─ůdku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2016 roku, poz. 250). Cofni─Öcie zezwolenia nie zwalnia przedsi─Öbiorstwa z wykonywania obowi─ůzków okre┼Ťlonych w punkcie 6.
Uzasadnienie


 


Miejskie Przedsi─Öbiorstwo Gospodarki Komunalnej „EMPEGIEK” SP. z o.o., ul. Szpitalna 15, 88-200 Radziejów, wnioskiem z dnia 27 pa┼║dziernika 2016 roku (data wp┼éywu: 27.10.2016 r.) zwróci┼éo si─Ö do Wójta Gminy Radziejów o wydanie zezwolenia na opró┼╝nianie zbiorników bezodp┼éywowych i transport nieczysto┼Ťci ciek┼éych z terenu Gminy Radziejów, do punktu zlewnego na miejskiej oczyszczalni ┼Ťcieków w m. Broniewek, której operatorem jest Miejskie Przedsi─Öbiorstwo Gospodarki Komunalnej „EMPEGIEK” Sp. z o. o., ul. Szpitalna 15, 88-200 Radziejów. 
Z┼éo┼╝ony wniosek, wyczerpuje wymogi odkre┼Ťlone w art. 8 ust. 1, ust. 1 a i ust. 2a ustawy z dnia 13 wrze┼Ťnia 1996 roku o utrzymaniu czysto┼Ťci i porz─ůdku w gminach (tekst jedn.. Dz. U. z 2016 roku poz. 250) oraz odpowiada kryteriom okre┼Ťlonym w Uchwale Nr XVII/181/2013 Wójta Gminy Radziejów  z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie regulamin  utrzymania czysto┼Ťci i porz─ůdku na terenie Gminy Radziejów, jakie powinni spe┼énia─ç przedsi─Öbiorcy ubiegaj─ůcy si─Ö o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbioru odpadów komunalnych od w┼éa┼Ťcicieli nieruchomo┼Ťci, opró┼╝niania zbiorników bezodp┼éywowych i transportu nieczysto┼Ťci ciek┼éych na obszarze Gminy Radziejów.
Zgodnie z art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 13 wrze┼Ťnia 1996 roku o utrzymaniu czysto┼Ťci i porz─ůdku w gminach (tekst jedn.. Dz. U. z 2016 roku poz. 250), organem w┼éa┼Ťciwym do wydania zezwolenia jest wójt, burmistrz, prezydent miasta w┼éa┼Ťciwy ze wzgl─Ödu na miejsce ┼Ťwiadczenia us┼éug. Wnioskodawca zamierza ┼Ťwiadczy─ç us┼éugi na terenie Gminy Radziejów, wobec czego organem w┼éa┼Ťciwym do wydania zezwolenia jest Wójt Gminy Radziejów.
Otrzymuj─ůcy zezwolenie zobowi─ůzany jest do sta┼éego przestrzegania aktualnie obowi─ůzuj─ůcych przepisów dotycz─ůcych ochrony ┼Ťrodowiska, jak równie┼╝ warunków okre┼Ťlonych niniejszym zezwoleniem.
Bior─ů powy┼╝sze pod uwag─Ö, orzeczono jak w sentencji.Od niniejszej decyzji s┼éu┼╝y stronie odwo┼éanie do Samorz─ůdowego Kolegium Odwo┼éawczego we W┼éoc┼éawku za po┼Ťrednictwem Wójta Gminy Radziejów w terminie 14 dni od daty dor─Öczenia niniejszej decyzji.
Niniejsza decyzja zostaje podana do publicznej wiadomo┼Ťci poprzez zamieszczenie w Publicznie Dost─Öpnym Wykazie, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) prowadzonym przez Urz─ůd Gminy w Radziejowie.

Autor : Inspektor-Tadeusz G─ůsiorowski
Zredagowa┼é(a) : Paulina ─╣┬Üwiderska
Data wprowadzenia : 2016-11-02 09:14:49
Data ostatniej modyfikacji : 2016-11-02 09:14:49
Liczba wy┼Ťwietle┼ä : 1333licznik odwiedzin: 10640436