logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska
Regulamin utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie gminy Radziej贸w

Za艂膮cznik do uchwa艂y Nr XXX/157/2006 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2006

REGULAMIN


UTRZYMANIA CZYSTO艢CI I PORZ膭DKU NA TERENIE GMINY RADZIEJ脫WRozdzia艂 I. Postanowienia og贸lne


搂 1. Okre艣la si臋 szczeg贸艂owe zasady utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Gminy Radziej贸w, a w szczeg贸lno艣ci:
1. wymagania w zakresie utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie nieruchomo艣ci zamieszka艂ych i niezamieszka艂ych;
2. rodzaje i minimaln膮 pojemno艣膰 urz膮dze艅 przeznaczonych do gromadzenia odpad贸w komunalnych na terenie nieruchomo艣ci oraz drogach publicznych;
3. cz臋stotliwo艣膰 i spos贸b pozbywania si臋 odpad贸w komunalnych i nieczysto艣ci ciek艂ych z terenu nieruchomo艣ci oraz teren贸w przeznaczonych do u偶ytku publicznego;
4. maksymalny poziom odpad贸w komunalnych ulegaj膮cych biodegradacji dopuszczonych do sk艂adowania na sk艂adowiskach odpad贸w;
5. wymagania odno艣nie utrzymywania zwierz膮t gospodarskich na terenach wy艂膮czonych z produkcji rolniczej;
6. wyznaczenie obszar贸w podlegaj膮cych obowi膮zkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania;
7. inne wymagania wynikaj膮ce z gminnego planu gospodarki odpadami.

搂 2. Ilekro膰 w Regulaminie jest mowa o:
1. ustawie – nale偶y przez to rozumie膰 ustaw臋 z dnia 13 wrze艣nia 1996 r. o utrzymaniu czysto艣ci i porz膮dku w gminach (Dz.U. z 2005 r., nr 236, poz. 2008);
2. nieruchomo艣ci – nale偶y przez to rozumie膰 cz臋艣膰 powierzchni ziemi stanowi膮c膮 odr臋bny przedmiot w艂asno艣ci, jak r贸wnie偶 budynki trwale z gruntem zwi膮zane lub cz臋艣ci takich budynk贸w (wg art. 46 搂 1 Kodeksu cywilnego);
3. w艂a艣cicielu nieruchomo艣ci – nale偶y przez to rozumie膰 tak偶e wsp贸艂w艂a艣cicieli, u偶ytkownik贸w wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadaj膮ce nieruchomo艣ci w zarz膮dzie lub u偶ytkowaniu, a tak偶e inne podmioty faktycznie w艂adaj膮ce nieruchomo艣ci膮. W przypadku nieruchomo艣ci zabudowanej budynkami wielolokalowymi, w kt贸rych ustanowiono odr臋bn膮 wsp贸艂w艂asno艣膰 lokali, obowi膮zki obci膮偶aj膮 w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci.
4. odpadach komunalnych – nale偶y przez to rozumie膰 odpady powstaj膮ce w gospodarstwach domowych, a tak偶e pochodz膮ce od innych wytw贸rc贸w odpad贸w nie zawieraj膮ce odpad贸w niebezpiecznych, kt贸re ze wzgl臋du na sw贸j charakter lub sk艂ad s膮 podobne do odpad贸w powstaj膮cych w gospodarstwach domowych;
5. podmiotach uprawnionych – nale偶y przez to rozumie膰 podmioty, kt贸re legitymuj膮 si臋 wa偶nym zezwoleniem na 艣wiadczenie odbierania odpad贸w komunalnych, opr贸偶niania zbiornik贸w bezodp艂ywowych i transport nieczysto艣ci ciek艂ych, prowadzenie dzia艂alno艣ci ochronnej przed bezdomnymi zwierz臋tami oraz prowadzeniu schronisk dla bezdomnych zwierz膮t, wydanym na podstawie art. 7 ustawy;
6. zwierz臋tach domowych – nale偶y przez to rozumie膰 zwierz臋ta domowe w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierz膮t (Dz. U. z 2003 r., nr 106, poz. 1002 ze zm.);
7. zwierz臋tach gospodarskich - nale偶y przez to rozumie膰 zwierz臋ta gospodarskie w rozumieniu ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organizacji, hodowli i rozrodzie zwierz膮t gospodarskich (Dz. U. z 2002 r., nr 207, poz. 1762 ze zm.).

搂 3. Gmina Radziej贸w tworzy odpowiednie warunki do utrzymania czysto艣ci i porz膮dku w szczeg贸lno艣ci poprzez:
1. propagowanie dzia艂a艅 mieszka艅c贸w Gminy na rzecz ekologii;
2. wspieranie – w miar臋 posiadanych 艣rodk贸w – inicjatyw mieszka艅c贸w zmierzaj膮cych do utrzymania czysto艣ci i porz膮dku w miejscu zamieszkiwania;
3. zapewnienie miejsca do sk艂adowania 艣mieci na wysypisku odpad贸w komunalnych;
4. bie偶膮c膮 kontrol臋 realizacji przepis贸w ustawy oraz niniejszego regulaminu;
5. tworzenie warunk贸w do selektywnej zbi贸rki, segregacji i sk艂adowania odpad贸w mo偶liwych do wykorzystania;
6. wprowadzenie zakazu wywozu odpad贸w komunalnych w miejsca inne ni偶 oczyszczalnia 艣ciek贸w lub wysypisko 艣mieci;
7. kierowanie wniosk贸w o ukaranie w stosunku do os贸b winnych zaniedba艅 lub te偶 uchylaj膮cych si臋 od obowi膮zk贸w w zakresie utrzymania porz膮dku i czysto艣ci okre艣lonych w ustawie i w niniejszym regulaminie;
8. zapewnienie zbierania, transportu i unieszkodliwiania pad艂ych, bezdomnych zwierz膮t oraz wsp贸艂dzia艂anie z przedsi臋biorstwami zajmuj膮cymi si臋 zbi贸rk膮 i utylizacj膮 pad艂ych zwierz膮t.

Rozdzia艂 II. Wymagania w zakresie utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie nieruchomo艣ci i obiekt贸w u偶yteczno艣ci publicznej

搂 4.
1. W艂a艣ciciele nieruchomo艣ci zobowi膮zani s膮 do:
1) wyposa偶enia nieruchomo艣ci w urz膮dzenia s艂u偶膮ce do gromadzenia odpad贸w komunalnych oraz do utrzymywania tych urz膮dze艅 w odpowiednim stanie sanitarnym, porz膮dkowym i technicznym;
2) wyposa偶enia nieruchomo艣ci w szczelne zbiorniki bezodp艂ywowe zapewniaj膮ce bezpieczne gromadzenie odpad贸w ciek艂ych. W razie podejrzenia o nieszczelno艣膰 zbiornika b膮d藕 podejrzenia o pod艂膮czenie kanalizacji sanitarnej do sieci kanalizacji deszczowej, w艂a艣ciwy organ mo偶e zobowi膮za膰 w艂a艣ciciela nieruchomo艣ci do jej udost臋pnienia w celu przeprowadzenia kontroli;
3) gromadzenia powsta艂ych na terenie nieruchomo艣ci odpad贸w komunalnych w urz膮dzeniach, o kt贸rych mowa w pkt 1;
4) usuwania i unieszkodliwiania odpad贸w komunalnych wy艂膮cznie za po艣rednictwem podmiot贸w uprawionych, o kt贸rych mowa w 搂 2 ust. 5;
5) uprz膮tania b艂ota, 艣niegu, lodu i innych zanieczyszcze艅 z chodnik贸w po艂o偶onych wzd艂u偶 nieruchomo艣ci.
6) sprz膮tania terenu nieruchomo艣ci i pomieszcze艅 przeznaczonych do wsp贸lnego u偶ytku mieszka艅c贸w z zanieczyszcze艅 i odpad贸w komunalnych;
7) zamiatania teren贸w utwardzonych, aby nie dopu艣ci膰 do zalegania na nich zanieczyszcze艅.
2. Je偶eli na nieruchomo艣ci prowadzone s膮 roboty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2003 r., nr 207, poz. 2016 ze zm.), utrzymanie czysto艣ci i porz膮dku na terenie budowy w zakresie okre艣lonym w ust. 1 nale偶y do wykonawcy rob贸t budowlanych.
3. W艂a艣ciciele nieruchomo艣ci zobowi膮zani s膮 do udokumentowania korzystania z us艂ug w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpad贸w komunalnych lub w zakresie opr贸偶niania zbiornik贸w bezodp艂ywowych i transportu nieczysto艣ci ciek艂ych.
4. Na 偶膮danie W贸jta Gminy Radziej贸w lub osoby (os贸b) przez niego upowa偶nionych w艂a艣ciciel nieruchomo艣ci lub osoba, o kt贸rej mowa w pkt 2 obowi膮zana jest okaza膰 umow臋 zawart膮 z podmiotem uprawnionym do usuwania i unieszkodliwiania odpad贸w komunalnych, o kt贸rym mowa w 搂 2 ust. 5 oraz dowody op艂at za te us艂ugi.

搂 5.
1. Mycie i naprawa pojazd贸w samochodowych (poza myjniami i warsztatami naprawczymi) dozwolone s膮 z zachowaniem nast臋puj膮cych warunk贸w:
1) mycie i naprawa pojazd贸w samochodowych mo偶e si臋 odbywa膰 wy艂膮cznie w obr臋bie nieruchomo艣ci i za zgod膮 w艂a艣ciciela nieruchomo艣ci;
2) powstaj膮ce 艣cieki odprowadzane b臋d膮 do szczelnych zbiornik贸w bezodp艂ywowych:
3) dopuszczalne jest dokonywanie jedynie drobnych, dora藕nych napraw i regulacji pojazd贸w samochodowych (np. wymiana k贸艂, 偶ar贸wek, 艣wiec zap艂onowych, uzupe艂nianie p艂yn贸w itp.) pod warunkiem, 偶e nie b臋dzie powodowa膰 powstawania ponadnormatywnych ha艂as贸w, emisji spalin oraz powstawania 艣ciek贸w zawieraj膮cych oleje lub smary.
2. Zabronione jest mycie samochod贸w na ulicach, chodnikach, w lasach, parkach i w pobli偶u zbiornik贸w wodnych.

Rozdzia艂 III. Rodzaje i minimalna pojemno艣膰 urz膮dze艅 przeznaczonych do gromadzenia odpad贸w komunalnych na terenie nieruchomo艣ci oraz na drogach publicznych a tak偶e zasady ich rozmieszczania

搂 6.
1. Zobowi膮zuje si臋 w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci do u偶ywania w celu gromadzenia odpad贸w komunalnych na terenie nieruchomo艣ci zamkni臋tych pojemnik贸w, kontener贸w z uwzgl臋dnieniem mo偶liwo艣ci segregacji odpad贸w.
2. Ka偶da nieruchomo艣膰 zamieszka艂a musi by膰 wyposa偶ona w pojemnik na odpady zmieszane o pojemno艣ci 110 l.
3. Ustala si臋 tygodniowe normy obj臋to艣ciowe urz膮dze艅 do gromadzenia odpad贸w na podstawie iloczynu liczby os贸b i nast臋puj膮cych wska藕nik贸w:
a. 5l na osob臋 dla budynk贸w jedno i wielorodzinnych;
b. 2l na ka偶d膮 z os贸b przebywaj膮cych na terenie szko艂y ka偶dego typu;
c. 10l na jedno miejsce konsumpcyjne dla bar贸w i innych sta艂ych obiekt贸w gastronomicznych.
4. Normatywne ilo艣ci nieczysto艣ci p艂ynnych wylicza si臋 wg obowi膮zuj膮cych przepis贸w.
5. W艂a艣ciciel nieruchomo艣ci zobowi膮zany jest posiada膰 co najmniej jeden pojemnik do gromadzenia odpad贸w na ka偶d膮 nieruchomo艣膰.
6. Urz膮dzenia do gromadzenia odpad贸w komunalnych w obr臋bie nieruchomo艣ci winny by膰 ustawione w wydzielonych miejscach, z 艂atwym dost臋pem dla podmiot贸w zajmuj膮cych si臋 wywozem odpad贸w. Spos贸b ustawienia pojemnik贸w nie mo偶e stwarza膰 niedogodno艣ci dla mieszka艅c贸w nieruchomo艣ci i mieszka艅c贸w s膮siednich nieruchomo艣ci.
7. Je偶eli na terenie nieruchomo艣ci powstaj膮 tak偶e odpady inne ni偶 komunalne musz膮 by膰 one gromadzone w spos贸b wyodr臋bniony od odpad贸w komunalnych.
8. W艂a艣ciciel nieruchomo艣ci ma obowi膮zek utrzymywania urz膮dze艅 do gromadzenia odpad贸w w nale偶ytym stanie technicznym i sanitarnym. Urz膮dzenia winny by膰 przez w艂a艣ciciela nieruchomo艣ci okresowo dezynfekowane.
9. Zabrania si臋 gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne 艣niegu, lodu, gor膮cego popio艂u, 偶u偶la, szlam贸w, substancji toksycznych, 偶r膮cych i wybuchowych, a tak偶e odpad贸w z dzia艂alno艣ci gospodarczej.
10. Przy sytuowaniu miejsc gromadzenia nieczysto艣ci sta艂ych nale偶y uwzgl臋dnia膰 obowi膮zuj膮ce w tym zakresie przepisy prawne.
11. System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy odpad贸w komunalnych ulegaj膮cych biodegradacji kierowanych do sk艂adowania:
1) do 31 grudnia 2010 r. nie wi臋cej ni偶 75% wagowo ca艂kowitej masy odpad贸w ulegaj膮cych biodegradacji,
2) do 31 grudnia 2013 r. nie wi臋cej ni偶 50%,
3) do 31 grudnia 2020 r. nie wi臋cej ni偶 35%,
w stosunku do masy tych odpad贸w wytworzonych w roku 2005.
Obowi膮zek ten zrealizuj膮 przedsi臋biorcy, kt贸rzy uzyskaj膮 zezwolenie na odbi贸r odpad贸w od mieszka艅c贸w nieruchomo艣ci.

搂 7. W艂a艣ciciele nieruchomo艣ci mog膮 kompostowa膰 organiczn膮 cz臋艣膰 odpad贸w na terenie posiadanej nieruchomo艣ci. Kompostowanie nie mo偶e stanowi膰 藕r贸d艂a uci膮偶liwo艣ci zapachowych dla innych os贸b ani powodowa膰 zanieczyszczenia s膮siednich dzia艂ek.

搂 8.
1. W艂a艣ciciele nieruchomo艣ci obowi膮zani s膮 - w miar臋 mo偶liwo艣ci i potrzeb - do prowadzenia selektywnej zbi贸rki nast臋puj膮cych odpad贸w:
1) szk艂a
2) plastiku
3) makulatury
2. Pojemniki do selektywnej zbi贸rki odpad贸w Gmina udost臋pnia nieodp艂atnie w miejscach og贸lnodost臋pnych poszczeg贸lnych miejscowo艣ci.

搂 9.
1. Na drogach publicznych, chodnikach, placach, skwerkach i ziele艅cach odpady komunalne gromadzone s膮 w koszach ulicznych ustawionych w miejscach i ilo艣ci pozwalaj膮cej na swobodne korzystanie z nich przez przechodni贸w.
2. Organizatorzy imprez, spotka艅 o charakterze publicznym s膮 zobowi膮zani do utrzymania porz膮dku i czysto艣ci na obszarze gdzie one si臋 odbywaj膮 poprzez:
1) wyposa偶enie miejsca organizacji imprez w odpowiedni膮 liczb臋 pojemnik贸w na odpady oraz przeno艣nych sanitariat贸w;
2) uprz膮tni臋cie terenu bezpo艣rednio po zako艅czeniu imprezy;
3) zagospodarowanie odpad贸w zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa;
4) uzyskanie opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie w sytuacjach gdy jest ono wymagane;
5) zachowywanie norm dotycz膮cych emisji ha艂asu;
6) respektowania i poszanowania prawa innych os贸b do ciszy i spokoju.

Rozdzia艂 IV. Spos贸b i cz臋stotliwo艣膰 usuwania odpad贸w komunalnych z nieruchomo艣ci oraz innych teren贸w przeznaczonych do u偶ytku publicznego

搂 11. Ustala si臋 dla nieruchomo艣ci nast臋puj膮ce zasady rozmieszczania pojemnik贸w na komunalne odpady zmieszane:
1. Na ka偶dej nieruchomo艣ci zamieszka艂ej powinien znajdowa膰 si臋 pojemnik o pojemno艣ci ustalonej wg zasad okre艣lonych w 搂 6 ust. 2, kt贸ry b臋dzie opr贸偶niony co najmniej jeden raz na trzy miesi膮ce, przy czym dozwolone jest korzystanie przez dw贸ch w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci s膮siednich z jednego lub kilku pojemnik贸w ustawionych razem – za zgod膮 w艂a艣ciciela pojemnika.
2. Na nieruchomo艣ciach obejmuj膮cych budynki wielorodzinne, biurowe, szkolne 艂膮czna obj臋to艣膰 pojemnik贸w mo偶e si臋 r贸偶ni膰 o 1/10 w stosunku do obj臋to艣ci wyliczonej zgodnie z zasadami okre艣lonymi w 搂 6.
3. Z nieruchomo艣ci przeznaczonych na cele rekreacyjne, pojemniki maj膮 by膰 opr贸偶niane co najmniej jeden raz w miesi膮cu.

搂 12.
1. Organizatorzy imprez plenerowych lub zgromadze艅 o charakterze publicznym zobowi膮zani s膮 do ustawienia odpowiedniej ilo艣ci urz膮dze艅 do gromadzenia odpad贸w i uprz膮tni臋cia terenu niezw艂ocznie po zako艅czeniu imprezy – ale nie p贸藕niej ni偶 w ci膮gu 8 godzin po jej zako艅czeniu.
2. Obowi膮zek uprz膮tni臋cia terenu po zako艅czeniu imprezy dotyczy r贸wnie偶 teren贸w przyleg艂ych do nieruchomo艣ci, na kt贸rej odbywa艂a si臋 impreza – je艣li istnieje prawdopodobie艅stwo, 偶e jej uczestnicy mogli spowodowa膰 zanieczyszczenie tego terenu.
3. Organizatorzy imprez plenerowych lub innych zgromadze艅 o charakterze publicznym zobowi膮zani s膮 do zapewnienia uczestnikom tych imprez dost臋pu do szalet贸w.

搂 13.
1. Ustawienie i opr贸偶nianie koszy ulicznych przy g艂贸wnych ci膮gach pieszych zapewniaj膮 gminne jednostki organizacyjne na terenach b臋d膮cych w ich administrowaniu lub zarz膮dzie.
2. Zobowi膮zuje si臋 w艂a艣cicieli sklep贸w spo偶ywczych do ustawienia i opr贸偶niania koszy na 艣mieci.
3. Za nale偶yty wygl膮d i utrzymanie czysto艣ci koszy ulicznych odpowiadaj膮 podmioty zobowi膮zane do ich ustawienia lub jednostka wywozowa – je偶eli stanowi膮 one jej w艂asno艣膰.

搂 14.
1. Odpady komunalne sta艂e nale偶y usuwa膰 wy艂膮cznie na sk艂adowiska, a odpady komunalne ciek艂e - wy艂膮cznie do wyznaczonych punkt贸w zlewnych oczyszczalni 艣ciek贸w.
2. Do wywozu odpad贸w komunalnych sta艂ych nale偶y u偶ywa膰 sprz臋tu specjalistycznego, a do wywozu odpad贸w komunalnych ciek艂ych woz贸w asenizacyjnych (samochodowych, ci膮gnikowych).
3. Opr贸偶nianie zbiornik贸w bezodp艂ywowych (szamb) powinno nast臋powa膰 z wyprzedzeniem wykluczaj膮cym ich przepe艂nienie i wylewanie si臋 zawarto艣ci na powierzchni臋 terenu.
4. Do wywozu nieczysto艣ci sta艂ych i p艂ynnych upowa偶nione s膮 tylko podmioty, o kt贸rych mowa w 搂 2 ust. 5.

Rozdzia艂 V. Obowi膮zki os贸b utrzymuj膮cych zwierz臋ta domowe lub gospodarskie

搂 15.
1. Osoby utrzymuj膮ce psy, koty i inne zwierz臋ta domowe s膮 zobowi膮zane do zachowania 艣rodk贸w ostro偶no艣ci zapewniaj膮cych ochron臋 przed zagro偶eniem lub uci膮偶liwo艣ci膮 dla ludzi oraz przed zanieczyszczaniem teren贸w przeznaczonych do wsp贸lnego u偶ytku i ponosz膮 pe艂n膮 odpowiedzialno艣膰 za zachowanie zwierz膮t, kt贸re utrzymuj膮.
2. Do obowi膮zk贸w os贸b utrzymuj膮cych zwierz臋ta domowe nale偶y w szczeg贸lno艣ci:
1) prowadzenie ich na uwi臋zi – przy czym w miejscach publicznych zwierz臋ta powinny by膰 zabezpieczone w taki spos贸b aby nie k膮sa艂y, drapa艂y lub brudzi艂y;
2) sta艂y i skuteczny doz贸r nad zwierz臋tami;
3) nie wprowadzanie zwierz膮t do obiekt贸w u偶yteczno艣ci publicznej i obs艂ugi ludno艣ci, na tereny plac贸w gier i zabaw, piaskownic dla dzieci;
4) przestrzeganie innych obowi膮zk贸w okre艣lonych w przepisach szczeg贸lnych jak: op艂acanie podatku od ps贸w, obowi膮zkowe szczepienia ps贸w i kot贸w przeciwko w艣ciekli藕nie oraz uzyskiwanie pozwolenia na utrzymywanie ps贸w ras uznawanych za niebezpieczne.
3. Postanowienia ust. 1 i 2 dotycz膮 tak偶e zwierz膮t nie udomowionych, trzymanych w charakterze zwierz膮t domowych.
4. W艂a艣ciciele zwierz膮t gospodarskich, wyprowadzaj膮c je na wypas, powinni robi膰 to w spos贸b jak najmniej uci膮偶liwy, nie stanowi膮cy niebezpiecze艅stwa dla u偶ytkownik贸w dr贸g publicznych oraz dla nich samych.
5. Utrzymanie zwierz膮t gospodarskich na terenach skoncentrowanego budownictwa jedno i wielorodzinnego nie mo偶e by膰 uci膮偶liwe dla otoczenia s膮siednich nieruchomo艣ci.
6. Obornik, odchody zwierz膮t i inne odpady pochodz膮ce z hodowli winny by膰 gromadzone w wydzielonych miejscach o nieprzepuszczalnym pod艂o偶u.

搂 16.
1. Psy powinny mie膰 stworzone przez w艂a艣ciciela takie warunki, aby nie mog艂y samodzielnie wydosta膰 si臋 poza teren nieruchomo艣ci oraz nie zagra偶a艂y osobom trzecim.
W艂a艣ciciele ps贸w na nieruchomo艣ci wsp贸lnej s膮 zobowi膮zani do wyprowadzania ich na smyczy, a tak偶e do stworzenia im takich warunk贸w, aby nie przeszkadza艂o to innym u偶ytkownikom (lokatorom) nieruchomo艣ci.
2. Posesje, na kt贸rych przebywaj膮 psy ras mog膮cych stwarza膰 zagro偶enie, psy agresywne, powinny by膰 zaopatrzone w odpowiednia tabliczk臋 ostrzegawcz膮.
3. Psy nale偶y wyprowadza膰 na smyczy. Je偶eli istnieje uzasadniona obawa, 偶e mog膮 one zachowywa膰 si臋 agresywnie, przebywaj膮c z nimi w miejscach publicznych nale偶y nak艂ada膰 im kaga艅ce.

Rozdzia艂 VI. Wyznaczenie teren贸w podlegaj膮cych obowi膮zkowej deratyzacji i termin贸w jej przeprowadzania

搂 17.
1. Obowi膮zek przeprowadzania deratyzacji ci膮偶y na w艂a艣cicielach nieruchomo艣ci – w odniesieniu do budynk贸w jedno i wielorodzinnych, zak艂ad贸w przetw贸rstwa spo偶ywczego, obiekt贸w u偶yteczno艣ci publicznej i obs艂ugi ludno艣ci oraz nieruchomo艣ci, na kt贸rych prowadzi si臋 hodowl臋 zwierz膮t gospodarskich – w miar臋 potrzeby.
Koszty przeprowadzenia deratyzacji spoczywaj膮 na w艂a艣cicielu nieruchomo艣ci.
2. W budynkach wielorodzinnych deratyzacj臋 nale偶y przeprowadza膰 profilaktycznie dwa razy w roku, tj. p贸藕n膮 jesieni膮 i wiosn膮.
3. W przypadku zagro偶enia epidemiologicznego wywo艂anego plag膮 szczur贸w, bezzw艂ocznie przeprowadza si臋 deratyzacj臋 w uzgodnieniu z w艂a艣ciwym miejscowo inspektorem sanitarnym.

Rozdzia艂 VII. Odpady niebezpieczne i medyczne

搂 18.
1. Odpady niebezpieczne podlegaj膮 obowi膮zkowi oddzielnego gromadzenia, odbioru i unieszkodliwiania wg zasad i wymog贸w okre艣lonych oddzielnymi przepisami.
2. Zobowi膮zuje si臋 w艂a艣cicieli budynk贸w pokrytych eternitem zawieraj膮cym azbest do zg艂oszenia wymiany pokrycia dachowego przed i po zako艅czeniu prac do Urz臋du Gminy w Radziejowie.
3. Nie dopuszcza si臋 wymiany pokrycia dachowego zawieraj膮cego azbest we w艂asnym zakresie. W艂a艣ciciel posesji powinien zawrze膰 umow臋 ze stosownym podmiotem, kt贸ry posiada zgod臋 Starostwa Powiatowego w Radziejowie na wykonanie takich prac, w tym r贸wnie偶 na transport i sk艂adowanie.
4. W艂a艣ciciele nieruchomo艣ci, na kt贸rych znajduj膮 si臋 budynki pokryte eternitem zawieraj膮cym azbest zobowi膮zani s膮 do bezwzgl臋dnego przestrzegania przepis贸w zwi膮zanych z u偶ytkowaniem tych obiekt贸w.

Przewodnicz膮cy Rady Gminy
Stanis艂aw 呕bikowski
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF89.9 KB POBIERZRegulamin - wersja do wydruku2007-03-02 13:39:541184

Autor : Tadeusz G膮siorowski - Inspektor
Zredagowa艂(a) : Marcin Jask贸lski
Data wprowadzenia : 2007-03-02 13:37:32
Data ostatniej modyfikacji : 2007-03-02 13:37:32
Liczba wy艣wietle艅 : 5088licznik odwiedzin: 10639660