logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje 艣rodowiskowe
OBWIESZCZENIE

OI.艢R.6220.08.2017 z dnia 1 czerwca 2017 r.

Dzia艂aj膮c na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 73 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 roku o udost臋pnianiu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa    w ochronie 艣rodowiska oraz o ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zgodnie art. 10 § 1, art. 73 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post臋powania administracyjnego(tekst  jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23),  informuje si臋,  偶e:  na  wniosek; Pana Marcina Kapeli艅skiego ,  zam.  Opatowice 5,  88- 200Radziejów, z dnia 25.05.2017 r., wszcz臋te zosta艂o w dniu 1.06.2017 r. post臋powanie administracyjne w sprawie wydania decyzji 艣rodowiskowych  uwarunkowaniach zgody na  realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego  na:  Wykonaniu  otworu  studziennego ujmuj膮cego wody podziemne z utworów trzeciorz臋dowych o wydajno艣ci rz臋du 12,0 m3/h zlokalizowanego w  miejscowo艣ci Opatowice na dzia艂ce  nr 30 po艂o偶onej w obr臋bie geodezyjnym Opatowice, gmina Radziejów.
Stronom bior膮cym udzia艂 w post臋powaniu przys艂uguje prawo: zapozna膰 si臋 z aktami sprawy, uzyska膰 wyja艣nienia, sk艂ada膰 wnioski i zastrze偶enia, w okresie 21 dni od daty ukazania si臋 obwieszczenia. Akta sprawy znajduj膮 si臋 do wgl膮du w Urz臋dzie Gminy w Radziejowie ul. Ko艣ciuszki 20/22, w pok. nr 212 w godzinach urz臋dowania od 7.30 do 15.30.

Autor : Inspektor-Tadeusz G膮siorowski
Zredagowa艂(a) : Paulina 墓職widerska
Data wprowadzenia : 2017-06-01 13:48:59
Data ostatniej modyfikacji : 01.06.2017 13:48
Liczba wy艣wietle艅 : 242licznik odwiedzin: 4461013